Історія кафедри

Колектив кафедри митної справи та оподаткування у 2018-2019 навчальному  році.

(Зліва направо доц. Єніна А. О., доц. Остапенко В. М., доц. Костяна О. В., доц.. Москаленко Н. О.,доц.. Найденко О. Є., зав. каф., доц.. Тищенко В. Ф., проф. Іванов Ю. Б., викл. Островський Д. М., аспірант Красна А. О., аспірант Гомон М. В., доц.. Карпова В. В., доц. Омельченко О. І., доц.. Ревенко О. В., лаборант Марченко В. О.)

Кафедра митної справи та оподаткування (до 1 березня 2018 року – кафедра оподаткування) була створена 1 вересня 2003 року у складі фінансового факультету.

Необхідність створення кафедри була обумовлена зростаючою потребою у спеціалістах для роботи в органах податкової служби України та інших контролюючих органах, а також на підприємствах (організаціях, установах).

З урахуванням економічних умов, які виникли у результаті реструктуризації економіки Харківської області, збільшилась потреба у кваліфікованих спеціалістах з економіки, які вміють правильно застосовувати чинне податкове законодавство, здійснювати фінансові розрахунки з урахуванням податкових наслідків діяльності, що планується. На момент створення кафедра була єдиною  у Харківському регіоні, що здійснювала підготовку  бакалаврів і магістрів з оподаткування.

Місія кафедри – це виховання сучасної спільноти компетентних фахівців та професіоналів своєї справи – яскравих особистостей, які прагнуть своєю професійною діяльністю втілювати в життя принципи інноваційного зростання, соціальної відповідальності та стратегічного мислення.

Стратегічною метою функціонування колективу кафедри є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості в процесі професійної підготовки економістів і аналітиків найвищого рівня. Однією з фундаментальних вимог до економістів-податківців у перехідній економіці є інноваційний характер їх поведінки.

Головними завдання кафедри є:

 • впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну спрямованість;
 • забезпечення умов для опанування системою знань з оподаткування та митної справи;
 • виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • набуття студентами знань у сфері митної справи та оподаткування, підготовка їх до професійної діяльності;
 • забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод з підготовки фахівців з вищою освітою;
 • проведення наукових досліджень та творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;
 • забезпечення навчального процесу за спеціальністю власними навчальними посібниками та підручниками зі спеціальних дисциплін;
 • підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької або іншої діяльності.

Очолив кафедру в 2003 році доктор економічних наук, професор Іванов Юрій Борисович. На сьогоднішній день Юрій Борисович є Академіком академії економічних наук України та має такі винагороди: у 2004 р. – почесна грамота та іменна стипендія ім. М.І. Туган-Бараноського облдержадміністрації за особисті досягнення в області науки, вагомий вклад у вирішення науково-технічних та соціально-економічний проблем Харківської області; у 2007 р. – нагрудний  знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»; у 2008 р. – почесне звання «Заслужений економіст України»; у 2009 р. – нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення»; у 2013 р. – Подяка Харківського міського голови «За вагомий вклад у розвиток науки».

Іванов Юрій Борисович – завідувач кафедри у 2003-2015 рр., доктор економічних наук, професор

Юрій Борисович приймав участь у розробці Концепції реформування системи оподаткування України – 2007 р., Проекту Податкового кодексу України – 2010 р., розробці Науково-практичного коментаря до Податкового кодексу України, постійно приймає участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт, удосконаленні навчально-методичної роботи.

За роки науково-педагогічної діяльності опублікував близько 800 робіт (в т. ч. 80 монографій та навчальних посібників).

Юрій Борисович Іванов був консультантом IBFD (Нідерланди) з питань оподаткування в Україні; членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України. Сьогодні він є членом спеціалізованих вчених Рад ХНЕУ ім. С. Кузнеця та НДЦ ІПР НАНУ; членом редколегій спеціалізованих фахових видань: «Економіка розвитку», «Управління розвитком», «БизнесИнформ»;

Завдяки високій методичній та педагогічній майстерності, глибоким науковим знанням, сумлінній праці Юрій Борисович вклав вагомий внесок в підготовку економістів для багатьох галузей промисловості, а також наукових кадрів вищої кваліфікації (3 доктора економічний наук та 24 кандидати економічний наук).

З лютого 2015 року по вересень 2017 року кафедру очолював к.е.н., доцент Найденко О. Є.

Найденко Олексій Євгенович – завідувач кафедри у 2015-2017 рр., кандидат економічних наук, доцент

З вересня 2017 року і по теперішній час кафедру очолює д.е.н., доцент Тищенко В. Ф.

Під час існування кафедри до її складу входили д.е.н., професори Іванов Ю. Б., Тищенко О. М.; д.е.н., доцент Тищенко В. Ф.; к.е.н., доценти Найденко О. Є., Котляров Є. І., Зима О. Г., Чечетова-Терашвілі Т. М., Давискіба К. В., Карпова В. В., Карпов Л. М., Петросянц К. В., Єніна А. О., Ревенко О. В., Назаренко Г. В., Костяна О. В., Віннікова О. С., Малишко Ю. М., Москаленко Н. О., Остапенко В. М., Омельченко О. І., Антоненко С. В., Чумакова О. О., Грачов О. В., Михасьова Н. В., Громика Н. К., Сєніна А. О., Дідух В. В., Ярошенко І. В., Дорожкіна Г. М.; викладачі Коновалов М. І., Коновалов Є. І., Бєлосвєт О. В., Голякова К. В., Бережна Ю. В., Капустник К. В., Чичкова В. Ю., Островський Д. М.

Більшість з робітників кафедри були випускниками Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

Колектив кафедри оподаткування у 2010 р.

(Зліва направо: перший ряд Михасьова Н. В., Давискіба К. В., Дорожкіна Г. М., Ревенко О. Є., Тищенко О. М., Іванов Ю. Б., Капустник К. В., Зима О. Г.; другий ряд: Найденко О. Є., Чичкова В. Ю., Грачов О. В., Дідух В. В., Костяна О. В., Дзеніс Н. О., Віннікова О. С., Єніна А. О., Сіра Н. О., Назаренко Г. В., Голякова К. В., Антоненко С. В., Коновалов Є. І.)

Досвід та навички, отримані співробітниками під час роботи на кафедрі, сприяли їх подальшому розвитку та професійній реалізації в подальшому. Так Т. М. Чечетова-Терашвілі обіймає посаду заступника  Харківського міського голови – керуючого справами виконавчого комітету міської ради, є членом виконавчого комітету Харківської міської ради. С. В. Антоненко є провідним спеціалістом  з трансформаційних проектів в  ПАТ «САН ІнБев Україна». Дорожкіна Г. М. працює доцентом кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. О. С. Віннікова є розробником програмного забезпечення в кампанії EPAM Systems.

В 2009 році кафедра виступила ініціатором проведення Першого Міжнародного симпозіуму з проблем оподаткування, в роботі якого прийняли участь як теоретики з питань оподаткування, так і практичні робітники, представники бізнесу та органів виконавчої влади.

Співробітники кафедри оподаткування приймали участь у дослідженнях, що проводилось в 2011 р. НДЦ ІПР НАН України за завданням Міністерства фінансів України і включало в себе аналіз практики та проблемних аспектів застосування норм Податкового кодексу України з метою обґрунтування пропозицій щодо усунення протиріч податкового законодавства. В рамках дослідження було проведено ряд Круглих столів за участю науковців, представників органів державної влади та підприємств

В 2012-2013 роках кафедра успішно провела ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система України».

Проф. Ю.Б.Іванов нагороджує призера ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система України». 2013 р.

Викладачі кафедри приймають активну участь в науковій роботі та методичній роботі. За роки існування кафедри викладачі становилися переможцями Всеукраїнського конкурсу молодих науковців в галузі оподаткування ім. М. І. Туган-Барановського, приймали участь у розробці Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу України,  розробці Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року.  

Представники кафедри входять до складу науково-консультативної ради при ГУ ДФС України у Харківській області, є постійними авторами видань «Вісник. Офіційно про податки», «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерія», «Бухгалтерський тиждень», « Головбух», «Баланс», «Податки та бухгалтерський облік», «Платник єдиного податку»   та інших.  

Доцентом кафедри Карповою В. В. підготовлено та опубліковано у спеціалізованих виданнях більше 2000 консультаційних та аналітичних матеріалів присвячених  актуальним проблем оподаткування. Також вона є сертифікованим  бухгалтером-практиком  (Certified Accounting Practitioner).

Починаючи з вересня 2014 року кафедра спільно з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України щомісяця здійснює підготовку моніторингу і коментарів до нормативно-правових актів в сфері оподаткування та митного регулювання.

Кафедра тісно співпрацює з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, іншими закладами НАН України, а також з установами різних рівнів Державної фіскальної служби України, Палатою податкових консультантів.

Доц. О. Є. Найденко та випускники кафедри. 2015 р.

Провідні фахівці установ запрошуються до проведення лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку роботи в митних та податкових органах. Активне наукове співробітництво кафедри з податковими установами дозволяє залучати студентів до участі в дослідженнях та участі в олімпіадах з питань оподаткування, готувати дипломні роботи з актуальних проблем сучасних знань у галузі економіки, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології в навчально-виховний процес. Найбільш обдаровані студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі університету.

Із 2017 р. Тищенко Вікторія Федорівна очолює кафедру митної справи та оподаткування.

Тищенко Вікторія Федорівна – завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Освіта повна вища, закінчила з відзнакою Харківський національний економічний університет у 2000 році, спеціальність – фінанси і кредит, кваліфікація – економіст.

Після закінчення університету,  В. Ф.  Тищенко продовжила навчання в аспірантурі Харківського державного економічного  університету, а в 2006 р. захистила кандидатську дисертацію.

Після захисту кандидатської дисертації працювала в Харківському національному економічному університеті на кафедрі банківської справи та заступником декана фінансового факультету. У 2008 р. їй було присвоєно наукове звання доцент кафедри банківської справи. В подальшому В. Ф. Тищенко співпрацювала з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України. У 2016 р. відбувся захист її докторської дисертації.

В. Ф. Тищенко продовжує розвивати наукові ідеї проф. Ю. Б. Іванова та підтримувати традиції кафедри, зміцнювати зв’язки з Державною податковою службою, науково-дослідними інститутами, провідними консалтинговими фірмами в сфері оподаткування. А починаючи з 2018 р., у зв’язку розширенням сфери наукових інтересів кафедри, Вікторія Федорівна налагодила зв’язки кафедри з  Державною митною службою України, провідними митними фірмами регіону, залучала до співпраці з кафедрою багатьох спеціалістів — практиків в сфері митної справи.

В. Ф. Тищенко є членом спеціалізованої вченої ради  в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Також вікторія Федорівна член редколегії спеціалізованого фахового видання «Управління розвитком».

Здійснює керівництво науковими роботами студентів, науковим гуртком «Актуальні питання теорії і практики в сфері митної справи та оподаткування» на кафедрі митної справи та оподаткування. Здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, підготувала одного кандидата економічних наук.

 За роки роботи в університеті Тищенко В.Ф. підготовлено більше 150 наукових та навчальних праць, публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, багато з яких присвячено проблемам взаємодії органів державної влади з представниками приватного підприємництва з метою підвищення ефективності діяльності, зокрема в умовах євроінтеграційних аспектів.

Вікторія Федорівна успішно поєднує  науково-педагогічної діяльність з волонтерством та благодійністю. Вона є засновником та керівником благодійної організації «Волонтери:Дорослі-Дітям».

Входить до складу колегії служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації

Є представником Харківської міської батьківської ради від Шевченківського району міста Харкова.

З 2018-2019 навчального року одним із напрямків діяльності кафедри стала митна справа. З урахуванням асоціації з ЄС та збільшенням обсягів зовнішньої торгівлі виникла необхідність підготовки фахівців, які кваліфіковано зможуть визначити митну вартість товарів, оформити митну декларацію, обрати найбільш вигідний митний режим та розрахувати суму митних платежів. 

Кафедра митної справи та оподаткування здійснює підготовку студентів та є випускаючою за освітніми програмами:

«Митний контроль» (магістратура) та «Митна справа» (бакалаврат) – спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

«Податковий контроль та регулювання бізнесу» (бакалаврат) – спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Освітні програми «Митний контроль» та «Митна справа» відкриті у 2018 році вперше у Харкові та є унікальними – започатковані за підтримки професіоналів-практиків митної справи на потужній навчальній та науково-дослідній базі кафедри з податкового законодавства України.

З метою забезпечення ефективного й динамічного розвитку податкової системи України організація навчання фахівців за освітньою програмою «Податковий контроль та регулювання бізнесу» побудована з урахуванням міжнародних стандартів вищої освіти, вітчизняної та зарубіжної економічної науки і практики.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування» неодноразово становилися переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад.

Проф. Іванов Ю.Б. та студентки кафедри оподаткування на нагородженні переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система України» в Тернополі. 2017 р.

Перевагами підготовки студентів за спеціальностями кафедри є:

 • практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища, спрямованість на зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків;
 • відповідальність перед майбутніми фахівцями, партнерами та суспільством;
 • якісна підготовка професіоналів митної справи та митного оподаткування (досвідчений професорсько-викладацький склад, лекції професіоналів-практиків);
 • підтримка програм науковою школою кафедри, використання в навчальному процесі останніх наукових досліджень;
 • використання новітніх методів навчання, актуального фахового програмного забезпечення (віртуальна митниця на базі QDpro);
 • можливість пройти стажування та знайти роботу в митній компанії;
 • можливість отримання Кембриджського міжнародного сертифікату на підтвердження рівня володіння діловою англійською мовою на базі університету;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання в вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах). 

Наші студенти працюють в провідних консалтингових (PwC Україна) та юридичних компаніях (Crowe Horwath AC Ukraine), органах Державної податкової служби, фахівцями з питань податкового планування на підприємствах (Філіп Морріс Україна, Сан ІнБев Україна).

На кафедрі впроваджена дуальна система навчання, завдяки якій  для студентів створено можливість навчатися і паралельно працювати за майбутньою спеціальністю.

 

Колектив кафедри митної справи та оподаткування у 2018-2019 навчальному  році.

Історія кафедри в обличчях

 

bursa escort bayan gorukle escort
bursa escort bayan gorukle bursa escort bayan
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskisehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimani transfer
kacak bahis siteleri kacak iddaa siteleri kacak iddaa oyna kacak bahis siteleri bonus veren bahis siteleri iddaa tahminleri
porno izle porno izle sikis izle sikis izle porn izle hd porno izle