Ініціативні теми

Протягом періоду 2012 – 2015 років колективом професорсько-викладацького складу кафедри була виконана науково-дослідна робота за ініціативною темою «Регіональні аспекти податково-бюджетної політики України».

Мета роботи – узагальнення світового досвіду, оцінка сучасного стану та виявлення тенденцій податково-бюджетної політики регіонів.

Об’єкт дослідження – податково-бюджетна політика на регіональному рівні.

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні аспекти вітчизняного та іноземного досвіду податково-бюджетної політики регіонів.

Методи дослідження – системний, логічний та історичний підходи; аналізу і синтезу, індукції та дедукції; порівняльного аналізу; таксономічного аналізу; кластерного аналізу k_середніх; регресійного та трендового аналізу.

Основні наукові результати проведеного дослідження полягають в наступному:

удосконалено науково-методичний підхід щодо оцінки податкового потенціалу регіону та виявленню впливу на нього податково-бюджетної політики, що базуються на синтезі декількох методів, а саме: методу таксономічногоаналізу, методу кластерного аналізу k-середніх; регресійному та трендовому аналізах, застосування яких на практиці дозволяє побудувати багатофакторну динамічну модель, за допомогою якої можливо здійснювати прогнозування рівня податкового потенціалу в регіональному розрізі з урахуванням впливу змін податково-бюджетної політики країни;

отримало подальший розвиток обґрунтування складу податково-бюджетних факторів та характеру їх впливу на конкурентоспроможність регіону, що дозволяє системно проаналізувати положення податкового законодавства, виявити позитивні та негативні сторони передбачених податково-бюджетних інструментів з урахуванням наслідків їх дії на забезпечення регіонального розвитку;

обґрунтовано дуалізм впливу бюджетної та податкової політики на регіональний розвиток та доведено, що інструменти бюджетної підтримки застосовуються до конкретних суб’єктів господарювання або регіонів, а інструменти податкової підтримки – до певних галузей економіки, незалежно від регіональної приналежності;

сформовано перелік стратегічних проблем податкової та бюджетної політики як на загальнодержавному так і на регіональному рівнях, що дає змогу виділити основні напрямки підвищення ефективності механізму формування та витрачання бюджетних коштів;

розкрито зміст категорії «податково-бюджетна політика», що на відмін від існуючих підходів базується на її місці та  ролі в соціально-економічному розвитку регіонів держави.

Практичне значення отриманих результатів полягає в узагальненні теоретичних і методичних аспектів вітчизняної та закордонної практики податково-бюджетної політики, аналізі переваг, недоліків та наслідків діючої податкової та бюджетної політики, врахування яких сприятиме обґрунтованому вибору комплексу інструментів бюджетної системи та підвищенню результативності їх застосування.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі при викладанні дисциплін «Податкова система», «Бюджетна система», «Податковерегулювання та податкова політика», «Ресурсне та місцеве оподаткування» та окремі наукові  і практичні результати використовуються у роботі Хаківського регіонального фонду підтримки підприємництва.


Протягом періоду 2015 – 2018 років колективом професорсько-викладацького складу кафедри була виконана науково-дослідна робота за ініціативною темою «Стимулювання ефективного використання енергоресурсів».

Мета – теоретичне обґрунтування податкового регулювання енергоефективності та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо системи інструментів податкового стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів.

Об’єкт дослідження – процеси державного податкового стимулювання раціонального використання енергетичних ресурсів.

Предмет дослідження –  теоретичні положення, методи та методичні підходи, а також інструментарій податкового стимулювання ефективного використання  енергоресурсів.

Методи дослідження – системний, логічний та історичний підходи; аналізу і синтезу, індукції та дедукції; порівняльного аналізу; регресійного та трендового аналізу.

Основні наукові результати проведеного дослідження полягають в наступному:

запропонована наступна класифікація факторів ЕВЕ: структурний фактор (обумовлений оптимізацією структури споживаних ресурсів (використання нових видів ресурсів – ефективних замінників традиційних видів ресурсів, використання місцевих видів палива, матеріалів і сировини)); конструкційний фактор (обумовлює створення принципово нових видів продукції з певними споживчими властивостями і низькою матеріаломісткістю, а також зменшення вагових характеристик продукції, що випускається. Конструкційний фактор також сприяє підвищенню якості продукції, її зносостійкості і довговічності, обумовлює зниження потреби в ресурсах, необхідних для її додаткового виробництва, а також для проведення ремонтних робіт); технологічний фактор (обумовлює повне використання первинної сировини, зниження виробничих відходів і втрат, а також залучення до виробництва вторинних ресурсів на основі попередньої підготовки їх до виробничого споживання відповідно до вимог технологічного процесу); організаційний фактор (обумовлює залучення до виробництва наявних, але не використовуваних ресурсів і мобілізації внутрішніх резервів (залучення до виробничого процесу наднормативних запасів, неліквідних залишків));

систематизовано основні принципи побудови системи стимулювання ЕВЕ:принцип наукової обґрунтованості системи стимулювання, принцип збалансованості механізмів державного регулювання та ринкових механізмів, принцип економічної доцільності, комплексність, законодавче регулювання системи стимулювання, принцип компенсаційності стимулювання, принцип цілеспрямованості;

доведено, що метою екологічної складової механізму використання енергоресурсів можна вважати скорочення негативного впливу на довкілля за рахунок підвищення енергоефективності. Державна екологічна політика України, як складова світової системи захисту навколишнього природного середовища, може підкріплюватись ефективною організаційно-правовою системою та спрямовуватись на реалізацію сучасних енергоощадних технологій.

Практичне значення отриманих результатів полягає в узагальненні теоретичних і методичних аспектів вітчизняної та зарубіжної практики державного стимулювання ефективного споживання енергоресурсів домогосподарствами. Обґрунтована можливість та доцільність впливу на ефективне використання енергоресурсів засобами податкової політики; розроблено рекомендації щодо вдосконалення стимулювання ефективного споживання енергоресурсів у побуті.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі при викладанні дисциплін «Податкова система», «Бюджетна система», «Податкове регулювання соціально-економічних процесів», «Ресурсне та місцеве оподаткування» та окремі наукові і практичні результати використовуються у роботі Державного підприємства «Український науково-дослідний вуглехімічний інститут».

 

 

bursa escort bayan gorukle escort
bursa escort bayan gorukle bursa escort bayan
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskisehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimani transfer
kacak bahis siteleri kacak iddaa siteleri kacak iddaa oyna kacak bahis siteleri bonus veren bahis siteleri iddaa tahminleri
porno izle porno izle sikis izle sikis izle porn izle hd porno izle